Publiczne Przedszkole w Rozdrażewie

Inspektor Ochrony Danych OOsobowych

Zgodnie z art. 11 u.o.d.o. z dnia 10 maja 2018 Dyrektor Publicznego Przedszkola w Rozdrażewie zawiadamia o wyznaczeniu Inspektora Ochrony danych Osobowych:

Mariusz Stasiak vel Stasek

kontakt: biuro@msvs.com.pl

 

Jednocześnie informuję,że Klauzula informacyjna wobec rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w zakładce ,,Dokumenty"